Aus Metin2.International - Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche


Sura (Swords)

Sword
Level 1
Schwert.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
Magical Attack : 15-19 22-26 29-33 36-40 43-47 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82
Attack Speed : +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22%
Upgrade Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Upgrade Item 1 : - - - - - - - - - -
Long Sword
Level 5
ramenlos +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 15-19 22-26 29-33 36-40 43-47 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82
Magical Attack : 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
Attack Speed : +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
Upgrade Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Upgrade Item 1 : - - - - - - - - - -
Crescent Sword
Level 10
ramenlos +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 20-24 27-31 34-38 41-45 48-52 55-59 62-66 69-73 76-80 83-87
Magical Attack : 20-24 27-31 34-38 41-45 48-52 55-59 62-66 69-73 76-80 83-87
Attack Speed : +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24%
Upgrade Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Upgrade Item 1 : - - - - - - - - - -
Bamboo Sword
Level 15
Bambusschwert.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 22-26 29-33 36-38 43-48 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82 85-89
Magical Attack : 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91 88-98
Attack Speed : +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21%
Upgrade Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Upgrade Item 1 : - - - - - - - - - -
Broad Sword
Level 20
Breitschwert.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91 88-98
Magical Attack : 20-28 27-35 34-42 41-49 48-56 55-63 62-70 69-77 76-84 83-91
Attack Speed : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Upgrade Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Upgrade Item 1 : - - - - - - - - - -
Silver Sword
Level 25
Silberschwert.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 36-46 42-52 48-58 54-64 60-70 68-78 77-87 87-97 98-108 110-120
Magical Atttack : 38-52 44-58 50-64 56-70 62-76 70-84 79-93 89-103 100-114 112-126
Attack Speed : +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30%
Upgrade Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Upgrade Item 1 : - - - - - - - - 1x
ramenlos
1x
ramenlos
Full Moon Sword
Level 30
Vollmondschwert.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 57-73 63-79 68-84 74-90 79-95 87-103 95-111 105-121 115-131 127-143
Magical Attack : 62-88 68-94 73-99 79-105 84-110 92-118 100-126 110-136 120-146 132-158
Attack Speed : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Upgrade Yang : - 3.000 6.000 12.000 25.000 40.000 60.000 90.000 120.000 150.000
Upgrade Item 1 : - - - - - - - - - -
Particularity : Average and Skill damage possible.
Orchid Sword
Level 32
Orchideenschwert.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 38-52 44-58 50-64 56-70 62-76 70-84 79-93 89-103 100-114 112-126
Magical Attack : 36-46 42-52 48-58 54-64 60-70 68-78 76-86 87-97 98-108 110-120
Attack Speed : +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
Upgrade Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Upgrade Item 1 : - - - - - - - - 1x
ramenlos
1x
ramenlos
Bastard Sword
Level 36
Anderthalbhänder.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 48-58 54-64 60-70 66-76 72-82 80-90 89-99 99-109 110-120 122-132
Magical Attack : 52-68 58-74 64-80 70-86 76-92 84-100 93-109 103-119 114-130 126-142
Attack Speed : +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21%
Upgrade Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Upgrade Item 1 : - - - - - - - - 1x
ramenlos
1x
ramenlos
Barbarian Sword
Level 40
Barbarenschwert.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 52-68 58-74 64-80 70-86 76-92 84-100 93-109 103-119 114-130 126-142
Magical Attack : 48-58 54-64 60-70 66-76 72-82 80-90 89-99 99-109 110-120 122-132
Attack Speed : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Upgrade Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Upgrade Item 1 : - - - - - - - - 1x
ramenlos
1x
ramenlos
Bloody Sword
Level 45
Blutiges Schwert.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 65-87 70-92 75-97 80-102 85-107 92-114 100-122 109-131 119-141 130-152
Magical Attack : 69-91 74-96 79-101 84-106 89-111 96-118 104-126 113-135 123-145 134-156
Attack Speed : +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25%
Upgrade Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Upgrade Item 1 : - - - - - - - 1x
Weiße Perle.png
1x
ramenlos
1x
Blutrote Perle.png
Great Sword
Level 50
Großschwert.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 65-87 70-92 75-97 80-102 85-107 92-114 100-122 109-131 119-141 130-152
Magical Attack : 69-91 74-96 79-101 84-106 89-111 96-118 104-126 113-135 123-145 134-156
Attack Speed : +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22%
Upgrade Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Upgrade Item 1 : - - - - - - - 1x
Weiße Perle.png
1x
ramenlos
1x
Blutrote Perle.png
Flying Wizard Sword
Level 55
Zaubererschwert.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 74-100 79-105 84-110 89-115 94-120 101-127 109-135 118-144 128-154 139-165
Magical Attack : 72-108 77-113 82-118 87-123 92-128 99-135 107-143 116-152 126-162 137-173
Attack Speed : +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17%
Upgrade Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Upgrade Item 1 : - - - - - - - 1x
Weiße Perle.png
1x
ramenlos
1x
Blutrote Perle.png
Half Moon Sword
Level 60
Halbmondschwert.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 72-108 77-113 82-118 87-123 92-128 99-135 107-143 116-152 126-162 137-173
Magical Attack : 74-100 79-105 84-110 89-115 94-120 101-127 109-135 118-144 128-154 139-165
Attack Speed : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Upgrade Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Upgrade Item 1 : - - - - - - - 1x
Weiße Perle.png
1x
ramenlos
1x
Blutrote Perle.png
Nymph Sword
Level 65
Nymphenschwert.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 102-138 108-144 115-151 123-159 132-168 142-178 153-189 165-201 178-214 192-228
Magical Attack : 69-81 75-87 82-94 90-102 99-111 109-121 120-132 132-144 145-157 159-171
Attack Speed : +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17%
Upgrade Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 1x
Unbekannter Talisman+.png
1x
Dämonenandenken.png
1x
Weiße Perle.png
1x
ramenlos
1x
Blutrote Perle.png
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 2x
Dämonenedelstein.png
2x
Yetifell.png
2x
Kriegersymbol.png
Battle Sword
Level 65
Schlachtschwert.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 100-140 108-148 117-157 127-167 138-178 150-190 163-203 177-217 202-242 237-277
Magical Attack : 65-87 71-93 78-100 86-108 95-117 105-127 116-138 128-150 141-163 155-177
Attack Speed : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Upgrade Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 1x
Unbekannter Talisman+.png
1x
Dämonenandenken.png
1x
Weiße Perle.png
1x
ramenlos
1x
Blutrote Perle.png
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 2x
Dämonenedelstein.png
2x
Yetifell.png
2x
Kriegersymbol.png
Sting Sword
Level 70
Stichschwert.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 102-138 108-144 115-151 123-159 132-168 142-178 153-189 165-201 178-214 192-228
Magical Attack : 69-81 75-87 82-94 90-102 99-111 109-121 120-132 132-144 145-157 159-171
Max. HP : +50 +100 +150 +300 +450 +600 +800 +1.000 +1.200 +1.500
Attack Speed : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Upgrade Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 1x
Unbekannter Talisman+.png
1x
Dämonenandenken.png
1x
Weiße Perle.png
1x
ramenlos
1x
Blutrote Perle.png
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 2x
Dämonenedelstein.png
2x
Yetifell.png
2x
Kriegersymbol.png
Poison Sword
Level 75
Giftschwert.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 100-140 108-148 117-157 127-167 138-178 150-190 163-203 177-217 202-242 237-277
Attack Speed : +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26%
Upgrade Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 1x
Unbekannter Talisman+.png
1x
Dämonenandenken.png
1x
Weiße Perle.png
1x
ramenlos
1x
Blutrote Perle.png
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 2x
Dämonenedelstein.png
2x
Yetifell.png
2x
Kriegersymbol.png
Particularity : Average and Skill damage possible.
Triton Sword
Level 80-90
Tritonschwert.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Level : 80 80 82 82 84 84 86 86 88 90
Attack Value : 237-277 238-278 240-280 244-284 249-289 255-295 262-301 270-308 280-316 290-325
Magical Attack : 155-177 156-178 158-180 162-184 167-189 173-195 180-202 188-210 198-220 208-230
Attack Speed : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Half Human : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Devil : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Upgrade Yang : - 120.000 140.000 170.000 200.000 240.000 290.000 340.000 410.000 500.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 2x
Dämonenasche.png
2x
Quarzsand.png
4x
MagischeSamen.png
2x
Wasserkristall.png
2x
BlauerKristall.png
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 2x
Weiße Perle.png
2x
Blaue Perle.png
2x
Blutrote Perle.png
Rune Sword
Level 87-105
Rune Sword.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Level : 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105
Magical Attack : 119-161 129-171 133-175 141-183 152-194 169-211 193-235 230-272 286-328 369-411
Attack Value : 153-207 163-217 167-221 175-229 186-240 203-257 227-281 264-318 320-374 403-457
Attack Speed : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Half Human : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 10% 12% 15%
Strong Against Monster : 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 5%
Upgrade Yang : - 700.000 800.000 900.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000 1.500.000
Upgrade Item 1 : - 10x
Energiesplitter.png
15x
Energiesplitter.png
20x
Energiesplitter.png
30x
Energiesplitter.png
45x
Energiesplitter.png
65x
Energiesplitter.png
100x
Energiesplitter.png
140x
Energiesplitter.png
200x
Energiesplitter.png
Upgrade Item 2 : - - 10x
Bronzeschelle.png
10x
Goldschelle.png
10x
Goldschnalle.png
10x
Prächtiges Schulterstück.png
10x
Antikes Schulterstück.png
2x
Grüne Perle.png
2x
Lila perle.png
2x
Gelbe Perle.png
Upgrade Item 3 : - - 1x
Mithril.png
2x
Mithril.png
2x
Mithril.png
2x
Mithril.png
3x
Mithril.png
5x
Mithril.png
1x
Grüngold.png
1x
Platin.png
Upgrade Item 4 : - - - - - - 2x
Kalkstein.png
5x
Kalkstein.png
5x
Kalkstein.png
5x
Kalkstein.png

Sura-Specific Swords

Exorcism Sword
Level 65
Exorzismusschwert.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 98-142 104-148 111-155 119-163 128-172 138-182 149-193 161-205 174-218 188-232
Magical Attack : 74-98 80-104 87-111 95-119 104-128 114-138 125-149 137-161 150-174 164-188
Attack Speed : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Upgrade Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 1x
Unbekannter Talisman+.png
1x
Dämonenandenken.png
1x
Weiße Perle.png
1x
ramenlos
1x
Blutrote Perle.png
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 2x
Dämonenedelstein.png
2x
Yetifell.png
2x
Kriegersymbol.png
Ghost Fang Blade
Level 65
Geisterzahnklinge.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 77-105 82-110 87-117 96-126 105-136 113-146 119-157 123-167 134-184 145-206
Magical Attack : 90-110 98-118 107-127 117-137 128-148 140-160 153-173 167-187 192-212 227-247
Attack Speed : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Upgrade Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 1x
Unbekannter Talisman+.png
1x
Dämonenandenken.png
1x
Weiße Perle.png
1x
ramenlos
1x
Blutrote Perle.png
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 2x
Dämonenedelstein.png
2x
Yetifell.png
2x
Kriegersymbol.png
Demon Blade
Level 70
Dämonenklinge.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 77-105 80-108 83-113 90-120 97-128 103-136 107-144 109-150 105-155 95-157
Magical Attack : 90-110 96-116 103-123 111-131 120-140 130-150 141-161 153-173 166-186 180-200
Chance to take enemy's SP : 2% 3% 4% 5% 7% 9% 12% 15% 18% 25%
Attack Speed : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% 15%
Upgrade Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 1x
Unbekannter Talisman+.png
1x
Dämonenandenken.png
1x
Weiße Perle.png
1x
ramenlos
1x
Blutrote Perle.png
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 2x
Dämonenedelstein.png
2x
Yetifell.png
2x
Kriegersymbol.png
Lion Sword
Level 75
Löwenschwert.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 90-110 96-116 103-123 111-131 120-140 130-150 141-161 153-173 166-186 180-200
Magical Attack : 77-105 80-108 83-113 90-120 97-128 103-136 107-144 109-150 105-155 95-157
Attack Speed : +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26%
Upgrade Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 1x
Unbekannter Talisman+.png
1x
Dämonenandenken.png
1x
Weiße Perle.png
1x
ramenlos
1x
Blutrote Perle.png
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 2x
Dämonenedelstein.png
2x
Yetifell.png
2x
Kriegersymbol.png
Particularity : Average and Skill damage possible.
Demon Blade
Level 80-90
Schnittklinge.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Level : 80 80 82 82 84 84 86 86 88 90
Attack Value : 192-235 194-236 197-238 201-240 206-243 212-246 219-251 227-256 236-262 248-270
Magical Attack : 168-190 170-192 173-195 176-199 180-204 185-210 191-217 198-225 208-234 220-245
Attack Speed : +15% +15% +16% +17% +18% +20% +22% +24% +27% +30%
Half Human : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Devil : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Upgrade Yang : - 120.000 140.000 170.000 200.000 240.000 290.000 340.000 410.000 500.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 2x
Dämonenasche.png
2x
Quarzsand.png
4x
MagischeSamen.png
2x
Wasserkristall.png
2x
BlauerKristall.png
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 2x
Weiße Perle.png
2x
Blaue Perle.png
2x
Blutrote Perle.png
Holy Sword
Level 80-90
Heiliges Schwert.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Level : 80 80 82 82 84 84 86 86 88 90
Attack Value : 145-210 147-212 150-214 154-217 159-220 165-224 173-228 183-234 195-241 210-250
Magical Attack: 230-250 231-251 232-252 234-254 236-256 239-259 242-262 246-266 252-272 260-280
Attack Speed : +15% +15% +16% +17% +18% +20% +22% +24% +27% +30%
Half Human : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Devil : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Upgrade Yang : - 120.000 140.000 170.000 200.000 240.000 290.000 340.000 410.000 500.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 2x
Dämonenasche.png
2x
Quarzsand.png
4x
MagischeSamen.png
2x
Wasserkristall.png
2x
BlauerKristall.png
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 2x
Weiße Perle.png
2x
Blaue Perle.png
2x
Blutrote Perle.png
Dragon Tooth Blade
Level 87-105
Dragon Tooth Blade.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Level : 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105
Attack Value : 116-164 126-174 130-178 138-186 149-197 166-214 190-238 227-275 283-331 366-414
Attack Speed : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Half Human : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 10% 12% 15%
Strong Against Monster : 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 5%
Upgrade Yang : - 700.000 800.000 900.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000 1.500.000
Upgrade Item 1 : - 10x
Energiesplitter.png
15x
Energiesplitter.png
20x
Energiesplitter.png
30x
Energiesplitter.png
45x
Energiesplitter.png
65x
Energiesplitter.png
95x
Energiesplitter.png
140x
Energiesplitter.png
200x
Energiesplitter.png
Upgrade Item 2 : - - 10x
Bronzeschelle.png
10x
Goldschelle.png
10x
Goldschnalle.png
10x
Prächtiges Schulterstück.png
10x
Antikes Schulterstück.png
2x
Grüne Perle.png
2x
Lila perle.png
2x
Gelbe Perle.png
Upgrade Item 3 : - - 1x
Mithril.png
2x
Mithril.png
3x
Mithril.png
4x
Mithril.png
5x
Mithril.png
10x
Mithril.png
1x
Grüngold.png
1x
Platin.png
Upgrade Item 4 : - - - - - - 2x
Kalkstein.png
5x
Kalkstein.png
5x
Kalkstein.png
5x
Kalkstein.png